1. stopnja

 

Študenti razvijejo sporazumevalno zmožnost v štirih jezikih, spoznajo ključne medkulturne specifike, usvojijo tehnike prevajanja in se naučijo uporabljati prevajalska orodja. Posebnost študija jezikov na FHŠ je obvezna praksa v tujini. Pridobljene kompetence omogočajo diplomantom zaposlitev v vlogi prevajalcev, tolmačev, lektorjev, novinarjev in večjezičnih strokovnih kadrov.

V okviru univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Medkulturno jezikovno posredovanje se študenti odločijo za eno od smeri (angleščina/italijanščina in angleščina/francoščina) in izberejo tretji tuji jezik (ruščina, kitajščina, španščina - izbor se ciklira).

Videopredstavitev oddelka: https://www.youtube.com/watch?v=kuavgicc-BA

 

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK
Prvi semester Prvi semester Prvi semester
Moderni angleški jezik 1 Angleščina kot strokovni jezik Študijska praksa
Moderni francoski jezik 1 / Moderni italijanski jezik 1* Francoščina kot strokovni jezik / Italijanščina kot strokovni jezik* Diplomsko delo
Uvod v jezikoslovje Jezikovni viri Zunanje izbirni predmet
Lektorat Lektorat Zunanje izbirni predmet
Zunanje izbirni predmet Zunanje izbirni predmet Študijska praksa
Drugi semester Drugi semester Drugi semester
Moderni angleški jezik 2 Angleški jezik v medkulturnem položaju Angleško-slovenska kontrastiva
Moderni francoski jezik 2 / Moderni italijanski jezik 2* Francoski jezik v medkulturnem položaju / Italijanski jezik v medkulturnem položaju* Francosko-slovenska kontrastiva / Italijansko-slovenska kontrastiva*
Slovenski pravopis in pravorečje Osrednji vidiki prevajanja Sodobne anglofonske kulture
Lektorat Lektorat Sodobne frankofonske kulture / Sodobne italofonske kulture
Zunanje izbirni predmet Zunanje izbirni predmet Notranje izbirni predmet

* Izvaja se predmet, skladen s študijsko smerjo: za smer angleščina – francoščina torej francoski predmet, za smer angleščina-italijanščina pa italijanski predmet

 

Notranjeizbirni predmeti:

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti
CCBC- Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini
Jezikoslovni vidiki prevajanja
Izzivi sodobne Vzhodne Azije
Digitalna besedila
Psihogeografija, literatura in film
Diskurzi sodobne Rusije

 

Poleg navedenih notranjeizbirnih predmetov lahko študenti izbirajo med širokim naborom lektoratov tujih jezikov: španščina, ruščina, kitajščina, italijanščina in drugi.

 

Dejavnosti v okviru lektorata ruščine:

 

Zaposljivost

Diplomanti so usposobljeni za delo v gospodarskih in negospodarskih okoljih, še posebej tam, kjer lahko uveljavijo svoje jezikovno in jezikoslovno znanje ter široko razgledanost in poznavanje družbenih in kulturnih problemov, pojavov in procesov, tako na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, tudi v mednarodno intenzivnejših delovnih okoljih.

 

Poleg usposobljenosti za izbrana področja dela Univerzitetni študijski program 1. stopnje MJP omogoča vpis v programe 2. stopnje, tudi v program Jezikovno posredovanje in prevajanje, ki predstavlja smiselno nadaljevanje tega prvostopenjskega programa.

 

Pogoji za vpis

V 1. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Medkulturno jezikovno posredovanje se lahko vpiše, kdor je opravil:
a) maturo,
b) poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta angleški jezik; če je kandidat navedeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, pa izpit iz maturitetnega predmeta z družboslovnega področja (sociologija ali geografija) ali humanističnega področja (slovenski, madžarski ali italijanski jezik kot drugi jezik na narodno mešanem območju, tuji jezik – nemški, francoski, italijanski jezik) ali
c) pred 1.6.1995 katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni še komentarjev.

Pustite sporočilo