2. stopnja

Magistrski študij JEZIKOVNO POSREDOVANJE IN PREVAJANJE predstavlja nadaljevanje študija jezikovnega posredovanja, jezikoslovja in študija posameznih jezikov ter prvostopenjskih družboslovnih in humanističnih programov za študente s primernim jezikovnim predznanjem, ki se želijo usmeriti v prevajalski poklic.

V dvoletnem študijskem programu študenti pridobijo ustrezno jezikoslovno in prevajalsko znanje s preučevanjem teoretičnih in metodoloških konceptov prevajanja, po opravljenih obveznostih pa strokovni naziv MAGISTER oz. MAGISTRICA PREVAJANJA.
Študenti lahko izbirajo med dvema jezikovnima smerema: angleščina-francoščina in angleščina-italijanščina, poleg temeljnih študijskih vsebin pa izbirajo tudi med področnimi moduli:

- Prevajanje poslovnih besedil, 

- Prevajanje družboslovnih, humanističnih in leposlovnih besedil, in 

- Prevajanje pravnih besedil.

 

Predmetnik programa:

1. LETNIK

2. LETNIK

Prvi semester Prvi semester
Teoretski vidiki prevajanja in medkulturne komunikacije Leksikologija
Besedilo in žanri Lokalizacija
Računalniška orodja v prevajanju Kontrastivna analiza diskurza
Osnove prevajalske prakse v izbranem drugem tujem jeziku Osnove konsekutivnega tolmačenja
Lektoriranje Prevajanje uradovalnih besedil iz drugega tujega jezika
Drugi semester Drugi semester
Metodološki vidiki prevajanja in medkulturne komunikacije Izbirni modul Prevajanje pravnih besedil:

Prevajanje pravnih besedil 2

Prevajanje strokovnih besedil iz drugega jezika Izbirni modul Prevajanje humanističnih in družboslovnih besedil:

Metodologija jezikovnega raziskovanja

Izbirni modul Prevajanje pravnih besedil:

Mednarodno primerjalno pravo

Prevajanje pravnih besedil 1

Izbirni modul Prevajanje poslovnih besedil:

Prevajanje poslovnih besedil 2

Izbirni modul Prevajanje humanističnih in družboslovnih besedil:

Prevajanje družboslovnih in humanističnih besedil

Prevajanje leposlovnih besedil

Prevajanje znanstveno-tehničnih besedil iz drugega tujega jezika
Izbirni modul Prevajanje poslovnih besedil:

Osnove ekonomije in managementa

Prevajanje poslovnih besedil 1

 Študijska praksa

 

Za več informacij o programu lahko pišete na prevajalstvo@fhs.upr.si.

Pogoji za vpis v program:

V študijski program 2. stopnje Jezikovno posredovanje in prevajanje se lahko vpišejo kandidati, ki so:

a. Diplomirali na študijskih programih 1. stopnje s področja jezikoslovja, jezikovnega in kulturnega posredovanja in prevajanja.

b. Diplomirali na študijskih programih 1. stopnje drugih strokovnih področij, če z javno veljavno listino ali na osnovi uspešno opravljenega intervjuja izkažejo ustrezno jezikovno znanje in pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

c. Zaključili primerljiv študijski program v tujini in jim je, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru, da število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno izpitov pri študiju prve stopnje.

Pogoji za napredovanje po programu:

Pogoj za napredovanje v višji letnik je, da študent zbere vsaj 54 ECTS iz vpisanega letnika, pri čemer mora imeti za napredovanje v višji letnik opravljene vse obvezne predmete.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik tudi, če je zbral vsaj 48 ECTS iz vpisanega letnika, če ima za to upravičene razloge, pri čemer mora imeti za napredovanje v višji letnik opravljene vse obvezne predmete. Vlogo študenta obravnava pristojna komisija UP FHŠ.

Študent lahko enkrat ponavlja 1. letnik, če zbere vsaj 30 ECTS tega letnika.

Ni še komentarjev.

Pustite sporočilo